ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Účelem tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které společnost (Správce údajů) VETO CZ s.r.o., se sídlem Písek, Hradišťská 2532/39, 39701, IČ: 26065495, o Vás, jakožto subjektu údajů zpracovává.

2. Tyto Zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely naše spolešnost zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké kategorie údajů jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu zakládáme naše právo Vaše údaje zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný právní důvod) a po jakou dobu je budeme zpracovávat.

3. Tyto Zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči nám můžete uplatnit.

4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

Identifikační údaje

Správce zpracovává za účelem uzavření a plnění smlouvy Vaše identifikační údaje, a to zejména Vaše jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu bydliště, případně identifikační údaje Vašeho vozidla. Identifikační údaje jsou součástí smluv, které se Správcem uzavíráte. Správce dále zpracovává identifikační údaje v rozsahu, který mu nařizují právní předpisy. Základní identifikační údaje fyzických osob Správce ověří z průkazu totožnosti. V případě zaměstnance jsou to všechny údaje nezbytné pro plnění povinnosti zaměstnavatele (Správce) z pracovněprávního vztahu a jejich rozsah je vždy individuální.

Kontaktní údaje

V případě, že Správci poskytnete své kontaktní údaje, a to zejména Vaše jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mail, telefonní číslo, zpracovává tyto Správce za účelem shora uvedených činností.

Personální údaje

Údaje poskytnuté osobami v pracovním nebo obdobném poměru se zpracovávají za účelem plnění zákonných povinností Správce. Tyto údaje Správce zpracovává a uchovává bez Vašeho souhlasu.

5. Správce uchovává Vaše identifikační údaje po dobu:

  • splnění smlouvy
  • splnění právních povinností
  • trvání oprávněného zájmu Správce
  • po dobu zákonných lhůt pro jejich uložení (archivaci)

Správce je oprávněn na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje pro marketingové a obchodní účely. Udělení souhlasu není třeba v případě, kdy správce zpracovává kontaktní údaje svých zákazníků z důvodu svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu. Udělení souhlasu ke zpracování Vašich kontaktních údajů pro marketingové a obchodní účely je dobrovolné. Tento souhlas zůstává v platnosti do doby, dokud jej neodvoláte, způsobem uvedeným v článku 7 těchto zásad.

Osobní údaje zaměstnanců Správce zpracovává a uchovává z důvodu plnění právních povinností.

Správce zabezpečuje Vaše osobní údaje organizačními a technickými opatřeními proti přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Zpracování Vašich osobních údajů třetím subjektem je (musí být) zajištěno smlouvou uzavřenou mezi Správcem a zpracovatelem (třetím subjektem).

6. S ohledem na skutečnost, že jakožto Správce zpracováváme Vaše osobní údaje, náležejí Vám níže uvedená práva. Veškerá tato Vaše práva můžete uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat.

Právo na opravu

Máte právo na opravu či doplnění Správcem zpracovávaných osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracovává neúplné nebo nesprávné osobní údaje.

Právo na výmaz

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, které o Vaší osobě Správce uchovává a zpracovává, a to v případě, že:

Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;

odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a neexistuje žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;

vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);

vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce, a pokud Správce nebude schopen prokázat, že jeho oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;

existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů.

Může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osbních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracovávání Vašich osobních údajů vyžaduje zákon.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:

jsou podle Vás chybné;

zpracování je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;

již není nutné zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem, za kterým byly zpracovávány, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;

vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda oprávněný zájem Správe převyšuje nad Vašim právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Správce zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracovává, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používá k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

V celkovém rozsahu je možné Vám na Vaši žádost tyto informace poskytnout ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo na námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů Správcem, na jejímž základě je posouzeno, zda je skutečně v opravněném zájmu Správce Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Právo na odvolání souhlasu

V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zpracování osobních údajů z jiných právních důvodů a dále na zpracování osobních údajů po dobu, kdy byl Váš souhlas platně udělen.

Právo na stížnost

V případě, kdy všechna výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jsou Správcem jakýmkoliv způsobem porušována Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést kontaktováním Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Veškerá výše uvedená práva jste povinni uplatnit u Správce:

písemně na adrese Hradišťská 2532/39, 39701, Písek nebo prostřednictvím e-mailu peugeot@veto.cz

COOKIES

Stránky využívají systém cookies. Uživatel bere na vědomí, že během návštěvy Stránek může internetový prohlížeč automaticky uložit cookies do jeho počítače.

Abychom rozuměli způsobu, jakým návštěvníci naší stránku obecně používají a abychom Vám mohli poskytnout optimální službu a individualizovaný obsah, je možné, že budeme shromažďovat údaje o způsobu, jakým tuto stránku využíváte (přímo i prostřednictvím našich partnerů). Cookies jsou soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na pevný disk počítače uživatele. Usnadňují jeho navigaci na stránkách a slouží také k vypracování statistik návštěvnosti stránek. Cookies v žádném případě neobsahují jmenovité informace o uživateli.

Soubory cookies využíváme na svých webových stránkách za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce (VETO CZ s.r.o.). Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

Sbírání údajů o chování návštěvníků webu je aktivováno z podnětu návštěvníka webu, vyjádřeného aktivním potvrzením možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky, znějícím následovně: „Používáme cookies, abychom Vám zajistili co nejsnadnější použití webu. Budete-li nadále prohlížet náš web, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.“

Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Údaje, které takto získáváme, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google, Facebook a Seznam.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány prostřednictvím:

Služby Google a Youtube, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Google Inc. v souladu s jejími Zásadami ochrany soukromí.

Služby Facebook, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025,

USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Facebook Inc. v souladu s jejími Zásadami ochrany soukromí.

Služby Sklik, provozované společností Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, Česká republika. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Seznam.cz, a.s. v souladu s jejími Zásadami ochrany soukromí.

 

Správci shromažďují na svých webových stránkách následující soubory cookies:

TypNázevÚčel
Cookies 3. stranGoogle, YTRozlišení uživatele + získávání statistických údajů
Cookies 3. stranGoogle, YTVyužití reklamní sítě Facebook k poskytnutí reklamy + retargeting
Cookies 3. stranGoogle, YTVyužití reklamní sítě Facebook k poskytnutí reklamy + retargeting

Uživatel může použití souborů cookies zakázat také změnou parametrů nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

Tento dokumenty je platný a účinný dnem 20. 9. 2020